Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / speerpunten Vlaams Belang Oostende

speerpunten Vlaams Belang Oostende
Afdeling

Speerpunten Vlaams Belang Oostende

1.Oostende Vlaamse stad aan de Vlaamse kust:

Oostende staat als Vlaamse kuststad open voor alle toeristen. Dit neemt niet weg dat Oostende zich duidelijk dient te profileren als Vlaamse stad aan de Vlaamse kust. Het Vlaams Belang hecht dan ook bijzondere aandacht aan de Vlaamse benaming van handelszaken en wenst een premie te verschaffen aan de zelfstandigen die de naam van hun handelszaak vernederlandsen. Het Nederlands moet in Vlaanderen niet alleen de bestuurs-, onderwijs-en cultuurtaal zijn, maar moet in onze stad ook de omgangstaal zijn en blijven.

In de straten verschijnen veel te veel anderstalige reclameopschriften die Vlamingen niet kunnen lezen en begrijpen. Immigranten die in Oostende komen wonen, ook al is dat maar tijdelijk, moeten zich aanpassen aan onze normen en waarden en leren zich vlot in het Nederlands uit te drukken. Het is dan absoluut niet de taak van lokale besturen aan Vlaamse inwoners lespakketjes Arabisch of Turks aan te bieden ‘om een gesprek met de buren te kunnen starten’.

2.Veiligheid en Criminaliteit:

Niettegenstaande de criminaliteitscijfers in Oostende dalen door een goede inzet van politie en het installeren van vele bewakingscamera’s, wordt Oostende geconfronteerd met allerlei vormen van onveiligheid en criminaliteit. Uit de enquête “Kom uit je schelp” blijkt immers dat één derde van de Oostendenaars ’s avonds niet meer buiten durven gaan.Onveiligheid is géén vals probleem of een “subjectief gevoel”. Veiligheid is en blijft de belangrijkste prioriteit van ieder stadsbestuur dat werk wil maken van leefbaarheid. De zogenaamde “kleine criminaliteit” (fiets-en handtasdiefstallen, vandalisme, verbale bedreigingen enz..) moet bij de wortelsworden aangepakt. Wat voor de overheid ‘kleine’ criminaliteit is, leidt voor de betrokkenen vaak tot grote trauma’s. Aan de normvervaging die leidt tot criminaliteit, asociaal gedrag en overlast, dient een halt te worden geroependoor de toepassing van eenkrachtdadig nultolerantiebeleid. De harde aanpak van de criminaliteit heeft dan ook een driedubbel doel: recht doen geschieden, de orde handhaven en de criminaliteit terugdringen.Tevens stimuleert het Vlaams Belang de aangiftebereidheid via het beter bekendmaken van de elektronische aangifte en de ondersteuning door de stad en de politie bij het opstarten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s).

3. Drugs:

Het drugsprobleem blijft Oostende teisteren, zoals blijkt uit de dagelijkse persartikels en wordt door het bestuur geminimaliseerd. Niet voor niets wordt Oostende “Klein Rotterdam” genoemd. Oostende kent één van de hoogste percentages aan drugsverslaafden in Vlaanderen. Het wordt hoog tijd dat het stadsbestuur de ogen opent voor de realiteit en een doortastend preventief, maar ook een repressief beleid voert en reageert op de alarmerende oproepen van vele ouders. Vandaar dat wij voorstanders zijn van preventieve campagnes in scholen, alsmede een effectief uit te voeren repressief beleid met actieve controles in de uitgangsbuurt en begeleid in de scholen.

4. Jeugd:

Oostende dient te voorzien in een groter aanbod aan fuifzalen om de Oostendse jeugd in en niet uit Oostende te laten uitgaan. Het Vlaams Belang eist een streng optreden tegen “zogenaamde jongeren” en “drugdealers” die het uitgangsleven teisteren en er hun wetten stellen. Het aantal nachtbussen dient verhoogd en de vertrekuren van de bussen verlaat te worden tijdens het weekend. Traditionele jeugdbewegingen en sportverenigingen dienen nog meer ondersteund te worden en er dient voorzien te worden in nieuwe en veilige lokalen.

5. Immigratie en asielzoekers:

De enorme immigratie-en asielinstroom van de laatste jaren veroorzaken heel wat samenlevingsproblemen in Oostende. De beduidende aanwezigheid van niet-geïntegreerde vreemdelingen doet heel wat Oostendenaars vervreemden van hun vertrouwde omgeving, die zij verlaten en die langzamerhand getto’s worden. Een immigratie-en inschrijvingsstop (herinvoering van de wet Gol) moet de toestroom van nieuwe vreemdelingen stoppen. Zodra spreidingsplannen voor asielzoekers op til zijn, moet elke gemeente autonoom kunnen beslissen of ze asielzoekers op haar grondgebied aanvaardt of niet. Ook de verdoken inwijking via gezinshereniging en schijnhuwelijken dienen streng te worden aangepakt. De instroom van erkende vluchtelingen zet ook de sociale woonmarkt onder druk, door dat zij voorrang krijgen op eigen mensen. Huisvestingsmaatschappijen moeten binnen de wettelijke mogelijkheden voorrang geven aan personen die enkel over onze nationaliteit beschikken. Er moet duidelijk gemaakt worden aan nieuwkomers dat zij Nederlands moeten leren en zich moeten aanpassen aan onze manier van leven en niet andersom. De stad moet ook toezien op het respecteren van ons grondwettelijk beginsel van scheiding van Kerk en Staat in de zin dat de Islam hier geen eisen te stellen heeft inzake gescheiden zwemmen, halalmaaltijden en minderwaardig behandeling van vrouw en homo’s.

6.Ondernemend Oostende:

Oostende is en blijft een economisch kerkhof met een zeer hoog aantal werklozen en leefloners, wegens een groot gebrek aan werkgelegenheid en de instroom van migranten, die op zich al een invoer is van armoede. Het Vlaams Belang is voorstander van bevordering i.p.v. belemmering en ontmoediging van economische activiteiten. De Horeca en de KMO’s dienen ondersteund en gestimuleerd te worden door de afschaffing van allerlei belemmerende bedrijfsbelastingen of pestbelastingen zoals belasting op drijfkracht en belasting op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen. De werking van het Economisch Huis moet nog meer geoptimaliseerd worden en de administratieve rompslomp geminimaliseerd worden. De stadskern als winkelzone moet permanent onderhouden en vernieuwd worden ter ondersteuning van de middenstand: zorgen voor een aantrekkelijke straatbeeld, voldoende en betaalbare parkeergelegenheid, bereikbaarheid zowel met de wagen, te voet en met de fiets en goede verkeersdoorstroming. Er moet hard opgetreden worden tegen oneerlijke concurrentie van nachtwinkels die de handelsbepalingen niet al te nauw toepassen.

De regionale luchthaven brengt een economische meerwaarde aan de stad. Vandaar dat de luchthaven verder dient gepromoot te worden en de mogelijkheden aangeboden krijgen om zich verder te ontplooien.

De nieuwe ferrylijn zou een opsteker zijn voor Oostende, zorgen voor meer werkgelegenheid en voor diversifiëring van de havenactiviteiten. Oostende mag geen tweede Calais worden, vandaar dat ten overstaan van transillegalen een nultolerantiebeleid moet gevoerd worden, waarbij na aanhouding deze in een gesloten opvangcentrum moeten geplaatst worden en daarna effectief uitgewezen.

7.Behoud cultureel erfgoed:

Oostende bezit een schat aan historisch waardevolle gebouwen. Jammerlijk genoeg heeft de bouwwoede al zwaar toegeslagen. Laten we dan ook een halt roepen aan de afbraakpolitiek en voorzien in een premie voor onderhoud en restauratie van waardevolle panden. Tevens heeft de stad een voorbeeldfunctie en dient zij in te staan voor het onderhoud van haar eigen patrimonium.

8.Gezins-en seniorenvriendelijk beleid:

Om de leegloop uit Oostende te stoppen stelt het Vlaams Belang diverse maatregelen voor, die jonge gezinnen met kinderen aanmoedigen om zich in Oostende te vestigen: toekenning van een geboortepremie, betere kinderopvang en renovatiepremies. Meer dan één vierde van de Oostendenaars kunnen zich “senior” noemen. Het Vlaams Belang eist dan ook een optimale structuur opdat senioren verder actief kunnen deelnemen aan het sociaal-cultureel stadsleven. Vereenzaamde senioren dienen actief uit hun isolement gehaald te worden en hulpbehoevenden moeten de gelegenheid krijgen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen leven.

9. Oostende culturele stad:

Reeds meerdere legislaturen ijvert het Vlaams Belang voor de oprichting van een “Maritiem Historisch Museum”, waar plaats zou zijn voor het rijk historisch maritiem erfgoed van de stad Oostende, zoals het Beleg van Oostende, de Oostendse Compagnie, de Zeemacht, de visserij, de eerste mailboten en de RMT. Met het nieuw cultureel centrum “De Grote Post” is Oostende op de kaart gebracht als culturele stad. Het probleem van onvoldoende financiering dient echter dringend aangepakt te worden. Verder dienen wat aanbod betreft alle Oostendenaars te worden bereikt zodat iedereen zijn gading kan vinden.

10. Oostende mobiele stad:

Het Vlaams Belang wil de binnenstad niet autovrij, maar wel autoluw maken. Anders tref je minder mobiele mensen, alsmede de zelfstandige handelszaken en de Horeca-uitbaters. Gezien heel wat parkings gelegen zijn in de binnenstad moet een vlotte verkeersdoorstroming behouden blijven. Extra randparkeerruimtes moeten gecreëerd worden aan de Visserijschool, onder de Verenigde Natieslaan en de parking achter de vroegere kazerne moet met een bovenverdieping uitgebreid worden.

Het tweerichtingsverkeer aan de Leopold II-laan moet behouden blijven om een vlot in - en uitverkeer van de parkings in de binnenstad te voorzien na evenementen.

De doorgang voor het stationsplein moet blijven bestaan, vooral voor de lokale bevolking.

Winkelen in stad is een kostelijke grap geworden wegens de quasi verdubbeling van de parkeertarieven door de huidige meerderheid. Er is al veel gedaan, maar Oostende dient verder te investeren in betere en veilige fietspaden. Vlaams Belang schaart zich dan ook achter het idee van fietstunnels onder drukke banen om een vlot en veilig fietsverkeer te ontwikkelen.

De files aan de Torhoutsesteenweg worden niet opgelost door een tunnel onder de Elisabethlaan, gezien er hiervoor geen lokaal draagvlak bestaat. Verkeer vanuit Gistel naar Bredene en de Westkust, dient afgeleid te worden via een ringweg. Specialisten dienen uit te maken of die ring het best langs de Kromme Elleboog of via het Plassendalekanaal dient te lopen.

De lange files aan het Kennedy rondpunt dienen opgelost te worden door de aanleg van een brug tussen de Verenigde Natieslaan en de A10.

Waarom ook niet voorzien in de uitbouw van een elektrisch aangedreven centrumbussysteem?

11.Kansarmoede:

De toevloed en het aantrekken van migranten, leidt tot een import van armoede. Daarom eist het Vlaams Belang een immigratiestop. Door gebrek aan kennis van het Nederlands en door gebrek aan scholing kunnen migranten niet ingeschakeld worden op onze arbeidsmarkt en zijn zij aangewezen op een leefloon ten laste van onze Vlaamse gemeenschap. Wie een uitkering krijgt dient verplicht een opleiding te volgen. De enige uitweg uit armoede is werk hebben.

Werklozen dienen begeleid te worden naar opleidingen voor het invullen van knelpuntberoepen. Tevens dienen de Welzijnsdiensten van de stad actief op zoek gaan naar armoede en de rechthebbenden wegwijs maken in de dienstverlening en het verkrijgen van lokale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten.

12.Betaalbaar wonen:

De vrije markt heeft de laatste jaren in Oostende onvoldoende geïnvesteerd in betaalbare woningen voor jonge gezinnen. Als sociale volkspartij wil het Vlaams Belang voor iedereen een kwaliteitsvolle en betaalbare woonst. De stad zou via verhoogde aankooppremies voor kleinschalige woonprojecten in de binnenstad en in verloederde wijken een stimulans kunnen lanceren voor de bouw van woningen en appartementen voor jonge gezinnen.

Anderzijds zorgt de bouw van kwaliteitsvolle appartementen voor tweedeverblijvers en senioren voor extra stadsinkomsten via opcentiemen op de onroerende voorheffing en bevordert het de sociale mix en het imago van de stad. Het is wel hoog nodig dat de stad via inbreiding en het verlenen van gerichte bouwvergunningen inzet op de bouw van woningen voor eigen jonge mensen.

13.Inspraak:

Vlaams Belang is voorstander van een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Wij willen af van het systeem waarbij de burgemeester wordt benoemd door de Vlaamse regering op voordracht van een meerderheid in de gemeenteraad. Vlaams Belang wil dat de inwoners rechtstreeks invloed hebben op belangrijke beslissingen inzake lokaal beleid via een bindende volksraadpleging. Tevens zijn we voorstander van de aanstelling van een ombudsman, die moet instaan voor een deugdelijke dienstverlening door de stad op maat van elke inwoner en die actief kan optreden bij tekortkomingen.

Het Vlaams Belang wil volledige transparantie over de inkomsten van mandatarissen.