Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Speerpunten Vlaams Belang Oostende

Speerpunten Vlaams Belang Oostende
Afdeling
 1. Veiligheid en criminaliteit:Niettegenstaande de criminaliteitscijfers in Oostende dalen door de inzet van meer blauw op straat en het installeren van vele bewakingscamera’s, stijgt het onveiligheidsgevoel bij de Oostendenaars. Uit verschillende enquêtes, feiten en meldingen op sociale media weten we dat mensen zich niet meer veilig voelen in Oostende. Onveiligheid en criminaliteit moet kordaat en krachtig worden aangepakt. Nog meer zichtbare aanwezigheid van politie op straat moet de veiligheid verhogen, zodat ieder met een gerust gevoel op elk moment rustig zowel in de stad als in zijn woonomgeving kan rondlopen. De politie moet optreden tegen elke vorm van verloedering, vandalisme, overlast, sluikstorten en het dealen van drugs. De wijkagenten moeten, als wijkgerichte en alerte buurtpolitie, meer op straat aanwezig zijn waardoor de aanspreekbaarheid van de politie voor de Oostendenaars verhoogt.
 2. Sociale volkspartij voor de Oostendenaar:
  Niet alleen voor de sociaal zwakkeren maar ook voor het toenemend aantal alleenstaanden en singles is het moeilijk een woning te vinden. Door de bouwverordening van de stad om woningen te bouwen met een minimum woonoppervlakte van 90 m² te herzien naar 60 m² komen er comfortabele en betaalbare woningen op de woningmarkt. Sociale woningen dienen eerst aan de eigen Oostendse inwoners toegewezen worden. Te hoge concentraties van vreemdelingen in bepaalde wijken dienen teruggedrongen te worden door hun procentueel aandeel te verminderen. Wie zich hier komt vestigen moet zich aanpassen aan de Vlaamse normen, waarden, vrijheden en plichten, niet andersom.
 3. Meer respect voor onze senioren:
  Voor de iets oudere Oostendenaar is het niet altijd vanzelfsprekend om via het internet afspraken te maken om naar het stadskantoor te kunnen komen. Het Vlaams Belang pleit er daarom voor om in elke deelgemeente minstens één dag per week een gemakkelijk toegankelijk loket te hebben waar men met zijn vragen terecht kan. Een goede buurtwerking moet ervoor zorgen dat senioren niet vereenzamen en meer aandacht krijgen in hun leefomgeving. Het Vlaams Belang komt op voor meer respect voor onze senioren.
 4. Economie stimuleren:
  Wanneer het gaat over de leegstand van winkels in steden wijst men al snel en gemakkelijk naar de Zalando's van deze wereld. Dat speelt inderdaad een rol. Maar ook het wegpesten van klanten die per auto komen helpt de lokale handel niet. Een dag parkeren in centrum Oostende kost bijvoorbeeld al snel 20 euro.4 op de 10 handelspanden staan leeg in Oostende. Wat neerkomt op 12,3 procent. Het aantal handelspanden daalde in de afgelopen 10 jaar met 15 procent.Er moet hier dringend werk van gemaakt worden want zo help je niet alleen de leegstand maar kan je ook de hoge werkloosheidscijfers aanpakken in Oostende.Een stad met veel leegstand nodigt ook niet uit om er geld te spenderen. De consument gaat naar buurtsteden gaan winkelen.Ondernemingen moeten steevast kunnen rekenen op één centraal aanspreekpunt voor informatieDe bereikbaarheid en parkeermogelijkheden rondom lokale ondernemingen moeten beter.Het activeren van leegstaande panden.
  We ondersteunen met een doelgericht premiestelsel lokale starters. De gemeente stimuleert de horeca door eenvoudiger vergunningen en ruimte te laten voor nieuwe of tijdelijke initiatieven zoals pop-ups. Lokaal ondernemen is duurzaam ondernemen.
 5. Niettegenstaande de cijfers licht zijn gedaald heeft Oostende met 10,20 % de 3° hoogste werkloosheidsgraad van Vlaanderen. Vooral Horeca en kleinere onderneming dienen meer ondersteund en gestimuleerd te worden. Dit door afschaffing van allerlei bedrijfsbelasting (zoals belasting op het plaatsen van terrassen).
 6. Identiteit van de deelgemeenten versterken:
  Momenteel vinden alle activiteiten in het centrum plaats, maar organiseer ook evenement in de nabijgelegen kernen. Dit door ze te ondersteunen en stimuleren. Dit betreft dan o.a rommelmarkten, braderie enz..Bij het organiseren van deze evenement moet er ook gedacht worden aan de medebewoners van deze wijk om hinderoverlast te beperken tot een minimum.Iedere kern heeft iets uniek, laat deze eigenheid erkennen en moedig dit ook aan. Het inzetten op samenwerking tussen de lokale verenigingen kan dit ook bevorderen. Oostende als bindmiddel tussen de 6 kernen (Mariakerke, Stene, Zandvoorde, Raversijde, Konterdam en de Opex).
 7. Jeugdbeleid op maat van de jongeren:
  Investeren in kinderen en jongeren = investeren in de volwassen van morgen. Voldoende speel en ravot ruimte geven in elke deelgebied dit voor de allerkleinste. Ook een aanbod van fuifzalen om de Oostendse jeugd terug in Oostende te laten uitgaan.Jongeren die het uitgangsleven teisteren en er hun wetten stellen daar moet er harder in opgetreden worden.Het aantal nachtbussen moet terug verhoogd worden. Ook moet er meer controles komen op de taxichauffeurs momenteel zijn er heel wat cowboys op de baan.Zo kunnen de ouders gerust gaan slapen wetende dat hun kinderen veilig zijn als ze uitgaan in Oostende. Ook de infrastructuur voor de jeugd- en sportverenigingen dient meer ondersteund te worden ( nieuwe en veilige lokalen).
 8. Leefmilieu en zwerfvuil:
  Dat enkel sensibilisering en een éénmalige jaarlijkse opruimactie geen of weinig resultaat heeft is eveneens een vaststelling.Buiten het verhogen van de pakkans via de aanschaf van mobiele of vaste camera’s en het verhogen van toezicht door de gas-beambte willen wij ook inzetten op de lokale wijkwerking.Voorbeeld is een verantwoordelijke per wijk, die op regelmatige basis het zwerfvuil in de wijken opruimt.Een nette wijk is een aangename wijk om in te wonen. Ook sensibiliseringscampagnes in scholen zouden moeten opgezet worden, denk maar aan het afval die jongeren in de pauzes achterlaten in de parken.Boetes zullen worden toegepast en verhoogd worden bij herhaling van de feiten. Wij staan 100 procent achter het principe van de ‘ vervuiler betaalt’.
  Dat zwerfvuil in onze gemeente een doorn in het oog is, weet iedereen al.
 9. Drugsbeleid:
  Wij als partij hebben een duidelijke mening hoe wij willen omgaan met dit probleem op lokaal niveau.Als basisprincipe hanteren wij dat het beter voorkomen is dan genezen. Eveneens preventie is een belangrij basisprincipe. Daarom moeten wij sterk inzetten op het vlak van informeren en het probleem bespreekbaar te maken.Het gebruik van drugs dient uit de taboesfeer gehaald te worden. Het moet bespreekbaar worden.Hier kan de gemeente een belangrijke meerwaarde creëren door informatieavonden te organiseren voor de jongeren maar eveneens voor de ouders. Jeugdbewegingen moeten hierin actief betrokken worden.Gedoogbeleid zal niet worden toegestaan. Een nultolerantie dient gehanteerd te worden.Begeleiding en opvolging van drugsgebruikers dient in kaart gebracht te worden.
  Wij zijn dan ook voorstander voor een harde aanpak van producenten en dealers. Overleg met de Politiezone is noodzakelijk zodat de pakkans zo hoog mogelijk is.Bovendien willen wij ervoor pleiten dat bij de diverse alcoholcontroles er ook meer preventieve controle zou gebeuren op het gebruik van drugs in het verkeer. Het is een open deur intrappen dat ook hier nood is aan meer controle.
 10. Immigratie en asielzoekers:
  De enorme immigratie-en asielinstroom van de laatste jaren veroorzaken heel wat samenlevingsproblemen in Oostende. De beduidende aanwezigheid van niet-geïntegreerde vreemdelingen doet heel wat Oostendenaars vervreemden van hun vertrouwde omgeving, die zij verlaten en die langzamerhand getto’s worden. Een immigratie-en inschrijvingsstop (herinvoering van de wet Gol) moet de toestroom van nieuwe vreemdelingen stoppen. Zodra spreidingsplannen voor asielzoekers op til zijn, moet elke gemeente autonoom kunnen beslissen of ze asielzoekers op haar grondgebied aanvaardt of niet. Ook de verdoken inwijking via gezinshereniging en schijnhuwelijken dienen streng te worden aangepakt. De instroom van erkende vluchtelingen zet ook de sociale woonmarkt onder druk, door dat zij voorrang krijgen op eigen mensen. Er moet duidelijk gemaakt worden aan nieuwkomers dat zij Nederlands moeten leren en zich moeten aanpassen aan onze manier van leven en niet andersom. De stad moet ook toezien op het respecteren van ons grondwettelijk beginsel van scheiding van Kerk en Staat in de zin dat de Islam hier geen eisen te stellen heeft inzake gescheiden zwemmen, halalmaaltijden en het minderwaardig behandeling van vrouw en holibi's.
 11. Oostende culturele stad
  Reeds meerdere legislaturen ijvert het Vlaams Belang voor de oprichting van een “Maritiem Historisch Museum”, waar plaats zou zijn voor het rijk historisch maritiem erfgoed van de stad Oostende, zoals het Beleg van Oostende, de Oostendse Compagnie, de Zeemacht, de visserij, de eerste mailboten en de RMT.Met het nieuw cultureel centrum “De Grote Post” is Oostende op de kaart gebracht als culturele stad. Verder dienen wat aanbod betreft alle Oostendenaars te worden bereikt zodat iedereen zijn gading kan vinden. Oostende bezit een schat aan historisch waardevolle gebouwen. Jammerlijk genoeg heeft de bouwwoede al zwaar toegeslagen. Laten we dan ook en halte roepen aan de afbraakpolitiek en voorzien in een premie voor onderhoud en restauratie van waardevolle panden. Tevens heeft de stad een voorbeeldfunctie en dient zij in te staan voor het onderhoud van haar eigen patrimonium.
 12. Dierenwelzijn:
  Het aantal aangiften van dierenleed stijgt jaar na jaar. Mishandeling en verwaarlozing van dieren, de gebrekkige infrastructuur van het dierenasiel in onze stad alsook het algemeen dierenwelzijn, zijn zaken waar wij, samen met vele Oostendenaars wakker van liggen.In onze stad is er dan wel een schepen van dierenwelzijn, maar naar onze mening kan er absoluut nog veel meer gedaan worden. Zo zouden wij graag een afzonderlijke dienst zien bij de politie met voldoende mensen en middelen om snel en kordaat te kunnen ingrijpen bij meldingen over dierenwelzijn.Deze meldingen moeten dan ook daadwerkelijk opgevolgd worden en daarom ijveren we ook dat er enkelen inspecteurs worden opgeleid tot deskundige inzake dierenwelzijn. Noem het gerust een dierenpolitie. Zo kan wie dieren mishandelt, snel bekeurd of zelf gerechtelijk gestraft worden. Ook voor de zwerfkatten moet er een oplossing komen. In de communicatie van de stad wordt er gesteld dat men zich kan richten tot de dienst omgevingsbeleid (dienst milieu, dieren en natuur). Helaas worden de oproepers dan doorverwezen naar het dierenasiel. De vele vrijwilligers in deze dierenasielen zijn werkelijk de wanhoop nabij.Daarom is het belangrijk een degelijk beleid uit te werken in samenspraak met het asiel en de mensen die de zwerfkattenproblematiek aanpakken. Het diervriendelijke karakter van onze stad dient dan ook danig in de verf te worden gezet. Ook zou er een snelle oplossing moeten komen voor de bouw van een nieuw dierenasiel.